0
اجزای یک سیستم کنترل مرکزی در آبیاری

اجزای یک سیستم کنترل مرکزی در آبیاری

 سه شنبه 1 مرداد 1398 / بازدید 1862 / نظرات 0 /

اطلاعات عمومي و نگه داري ازايستگاه هاي فيلتراسيون سيستم هاي آبياري تحت فشار

اطلاعات عمومي و نگه داري ازايستگاه هاي فيلتراسيون سيستم هاي  آبياري تحت فشار  شامل موارد زیر میباشد 
1 ) پمپ : به جهت تامين فشار و دبي مورد نياز يك سيستم آبياري مورد
استفاده قرار مي گيرد .
2 )
هيدروسيكلون : جهت حذف ذرات درشت شن و ماسه معلق درآب استفاده شده كه از يك طرف از
انسداد نازل ها جلوگيري نموده و از طرف ديگر با حذف اين ذرات با عث افزايش طول عمر
و عملكرد شير ها و شير هاي هواگيري و.......مي گردد .
3 )
فيلتر هاي شن : اين نوع فيلتر با جدا سازي ذرات خزه و جلبك و موارد مشابه آن باعث
جلوگيري از انسداد نازلهاي سيستم آبياري مي گردد .
4 )
فيلتر هاي توري يا ميكروفيلتر يا فيلتر هاي ديسكي : اين نوع فيلتر ها كه در حقيقت
آخرين مرحله فيلتراسيون نيز مي باشد باعث جداسازي ذرات ريز و معلق در آب كه از
فيلتر هاي قبلي عبور نموده مي گردد .
مش
توري يا ديسك هاي مورد استفاده در اين قسمت بين 100 تا 150 ميكرون مي باشد .
5-
تانك كود يا تزريق مواد شيميايي : اين فسمت جهت توزيع يكنواخت كود و مواد شيميايي
در شبكه آبياري شده و مي توان مواد شيميايي ديگري كه مورد نياز سيستم است از اين
طريق وارد شبكه نمود .
1 ) پمپ :
وظيفه
اصلي پمپ ها در حقيقت تامين فشار و دبي مورد نياز يك سيستم آبياري مي باشد كه از
بخشهاي ذيل تشكيل شده است :موتورشافت انتقال نيرومحفظه پمپپروانه پمپمكشرانش
1-1)به طور كلي پمپ داراي يك ورودي و يك
خروجي بوده كه در هر قسمت اتصالات و لوازم ذيل نصب مي گردد .
1-2)در قسمت مكش پمپ (ورودي ) اتصالات و
لوازم ذيل نصب مي شود
الف
) لرزه گيركه مانع انتقال لرزش ناشي از
جريان آب داخل لوله مكش به موتور و از موتور به ساير اجزاء پمپ مي گردد
ب )
سوپاپ مكش كه هم به عنوان يك فيلتر مانع عبور و نفوذ ذرات داخل آب به محفظه پمپ
شده و هم مانع برگشت آب به داخل منبع در جهت عكس حريان مي گردد .
ج )
شير فلكه خط مكش كه در صورتي كه از دو يا چند پمپ به طور همزمان استفاده گردد
امكان خارج نمودن يكي از آنها بدون اينكه مانع كار مابقي پمپ ها شود ميسر مي باشد
.
1-3)در قسمت رانش ( خروجي ) اتصالات و لوازم ذيل
نصب مي گردد
الف
) لرزه گير كه وظيفه آن مانند لرزه گير خط مكش است .
ب )
شير يكطرفه كه مانع برگشت آب به داخل محفظه پمپ و در جهت عكس مسير جريان و پمپاژ
مي گردد و در مواردي كه دو يا چند پمپ با مشخصات متفاوت به طور همزمان و با لوله
اصلي مشترك استفاده مي گردد مانع عبور جريان معكوس به داخل پمپ ها با فشار كمتر مي
گردد .
ج )
شير فلكه خط رانش نيز براي خارج نمودن پمپ از سرويس در محلي كه چندين پمپ به صورت
همزمان با كلكتور هاي مشترك مشغول كار مي باشند مورد استفاده مي باشد .
2 ) هيدروسيكلون :
در
سيستم هاي آبياري تحت فشار كه عمل پمپاژ به صورت مستقيم از چاه آب انجام مي گيرد
نياز به جداسازي ذرات شن و ماسه كه همراه با آب از چاه خارج مي گردد و وارد شبكه
مي شود استفاده از هيدروسيكلون هاضروري و
واجب مي باشد ولي در موارديكه منبع آب از استخرها و مابع بزرگ بتني بوده نيازي به
وجود هيدروسيكلون نمي باشد
2-1)
هيدروسيكلون ها داراي يك لوله ورودي و يك خروجي بوده كه معمولا” سايز لوله ورودي
از سايزلوله خروجي كوچكتر است تا سرعت در محل ورود به سيكلون به خداكثر خود برسد .
2-2)
در زير مخروط سيكلون يك محفظه شن گير تعبيه شده كه در حقيقت شن و ذرات ماسه جدا
شده از آب در اين فسمت جمع آوري مي گردد .
2-3)
معمولا” بسته به وضعيت آب زمان بازديد و تخليه شن گير را تعيين مي نمايند ولي
بهتراست در پايان هر روز محفظه شن گير بازديد و تخليه گردد .
2-4)
در پايان دوره بهربرداري بهتراست شير فلكه ورودي و خروجي سيكلون رابسته و آب داخل
محفظه و سيكلون را از طريق شير تخليه خارج نموده تا داخل آن خشك گردد .
3 ) فيلتر هاي شن
فيلتر
هاي شن در مواردي مورد مصرف داشته كه آب از طريق منابع ذخيره و خصوصا” استخر هاي
روباز استفاده و وارد شبكه مي گردد در اين حالت اماكن وجود ذرات خزه و جلبك در
استخر ها زياد بوده كه مي تواند با عث انسداد نازل هاي سيستم آبياري گردد .
به
طور كلي منابعي كهامكان ماندگاري آب در
آن زياد باشد وجود خزه ها و جلبك و ... قطعي بوده و رشدو تكثير در اينگونه منابع
بسيار زياد مي باشد .
3-1)
معمولا” فيلتر هاي شني را به تعداد دو يا چند عدد در ايستگاه ها نصب نموده به
ترتيبي كه امكان كاركرد و بهره برداري از هر يك به تنهايي و چند عدد با يكديگر به
طور همزمان وجود دارد .
3-2)
اينگونه فيلتر ها داراي يك ورودي و يك خروجي و يك شستشوي معكوس به علاوه شير تخليه
به همراه دو دريچه بازديد و پركردن و تخليه شن مي باشند .
3-3)
با اتصال خط ورودي به خروجي و با تعبيه يك شير فلكه امكان شستشوي معكوس هر فيلتر
به تنهايي وجود داشته ولي به طور كلي مي توانبا آب تصفيه شده هر فيلتر فيلتر ديگر را شستشوي معكوس نمود .
3-4)در
اين گونه فيلتر ها در هر سه قسمت ورودي و خروجي و شستشوي معكوس بايستي يك شير فلكه
نصب نمود .
3-5)
زمان شستشو و بازيابي فيلتر هاي شن رابسته به وضعيت و شرايط آب تعيين مي گردد ولي
بهتر است حداقل هر يك روزيك با ر فيلتر ها را با روش شستشوي معكوس باز يابي نمود .
3-6)
در پايان هر دوره بهره برداري شير هاي ورودي و خروجي و شستشوي معكوس را كاملا”
بسته و آب داخل فيلتر را كاملا” تخليه مي نماييم .
3-7
) سيليس داخل فيلتر هاي شن داراي سه تا 4 نوع دانه بندي بوده كه به ترتيب درشت تا
ريز از بالا به پايين قرار گرفته اند بهتراستهر دوسال پك بار سيليس داخل فيلتر تخليه و تعويض گردد و سيليس با دانه بندي
مناسب جايگزين شود .
3-8)
زمان دقيق بازيابي و شستشو معكوس فيلتر ها بر اساس اختلاف فشار بين ورودي و خروجي
از فيلترها تعين ميگردد به ترتيبي كه اگراين اختلاف فشار از 7/0 الي 9/0 بار بيشتر
گردد زمان بازيابي و شستشوي معكوسفيلتر
هاي شن شده است .
3-9)
پس از هر با تخليه سيليس از داخل فيلتر شن بايستي نازل ها از محل خود باز شده و كاملا”
تميز گردد و در صورت شكستگي تعويض شده و
مجددا” در سر جاي خود بسته شود ضمنا” بعد از هر دوره بهره برداري كليه واشر هاي
ورودي و خروجي و دريچه ها بايستي بازديد شده و در صورت نياز نسبت به تعويض آن
اقدام گردد.
5) فيلتر توري
اين
فيلتر ها در حقيقت آخرين مرحله فيلتر اسيون مي باشندكه داراي شبكه بسيار ريز بوده
و تقريبا” در اين مرحله 95٪ ذرات معلق غير محلول از آب
جذب سطحي شده و از سيستم خارج مي گردد.
نحوه
عملكرد آن بدين صورت است كه آب با عبور از شبكه توري بسيار ريز ذرات خود را باقي
گذاشته و آب تصفيه شده از آن خارج مي گردد .
5-1
) جنس توري داخلي فيلتر هاي توري معمولا” از فولاد هاي ضد زنگ انتخاب شده كه در
برابر شرايط محيطي و مواد شيميايي داراي مقاومت بيشتري است .
5-2)
توريهاي استنلس استيل روي لوله هاي پلي اتيلن كه داراي فشار كاري 10 اتمسفر مي
باشند نصب شده كه اين لوله به صورت مشبك در آمده و داراي سوراخ هاييتا قطر 24 ميليمترمي باشد .
5-3
) به طور كلي فيلتر هاي توري را بايستي به صورت دستي و شستشوي معموليتميز نمود ولي در صورتيكه چند توري در يك
ايستگاه باشند امكان شستشوي هر يك بوسيله آب فيلتر شده فيلتر هاي ديگر امكان پذير
است .
5-4
) زمان شستشو و تميز كردن اين گونه فيلتر ها بستگي به شرايطآب مصرفي داشته ولي
بهتر است پس از هر روز بهره برداري در صورتيكه امكان شستشوي معكوس وجود دارد اين
فيلتر ها را بازيابي و شستشوي معكوس نمود .
5-5
) درصورتيكه امكان شستشوي معكوس نباشد مي بايست شير فلكه ورودي و خروجي فيلتر را
بسته و از طريق شير تخليه آب داخل محفظه فيلتر را تخليه نموده و سپس توري ها را
خارج نموده و در ظرفي كه محتوي آب و اندكي مواد شوينده با دماي35 الي 40 درجه سانتي گراداست با استفاده از
برسپلاستيكي روي سطوح توري را كاملا”
تميز نمود و پس از آب شويي آن توري ها را در جاي خود قرار دهيم .
5-6
زمان دقيق بازيابي يا شستشوي فيلتر ها مي بايست بر اساس اختلاف فشار بين ورودي و
خروجي فيلتر ها تعين گردد بدين صورت كه اگر فشار ورودي به فيلتر هاي توري بيشتر از
5/0 الي 7/0 بار گرديد ه باشد مي بايست فيلتر ها را تميز و بازيابي نمود .
5-7
) در پايان دوره بهره برداري بهتر است كه شير هاي ورودي و خروجي كليه فيلتر ها را
بسته و از طريق شير تخليه آب داخل محفظه فيلتر را كاملا” خالي نموده و فيلتر ها را
تا دوره بعدي در انبار نگه داري نمود .
5-8
) واشر هاي زير يا كف فيلتر توري و واشر هاي بالاي فيلتر هاي توري مي بايست در هر
دوره بهره برداري كنترل و در صورت نياز تعويض گردد.
6) تانك هاي كود و تزريق
مواد شيميايي
ازاين
تانك ها به عنوان يك منبع توزيع يكنواخت كود در سيستم هاي آبياري تحت فشار استفاده
مي گردد كه شامل اجزاء ذيل است: 1- منبع
محلول ساز كه كود را با غلظت معين نگه داري و به طور يكنواخت به داخل شبكه توزيع
مي نمايد .
2- خط
لوله ورودي و خروجي كه در حقيقت آب را وارد مخزن نموده كه با توجه به اختلاف فشار
ايجادنموده بين ورودي و خروجي آب از طرق لوله خروجي وارد سيستم مي گردد
6-1
) نحوه بهره برداري از اين تانك ها بدين صورت است كه با بستن شير فلكه اي كه در
مسير اصلي و بين اتصال ورودي و خروجي قرار گرفته است افت فشار بين بوجود آمده بين
دو انشعاب جريان آب از طريق لوله ورودي به داخل لوله خروجي و در نتيجه شبكه مي
گردد .
6-2
) ميزان جريان خارج شده ازتانك كود متناسب با سايز انشعابات و اختلاف فشار بين
وورودي و خروجي تانك كود تعيين مي گردد .و هرچه اين افت بيشتر باشد ميزان جريان
نيز بيشتر است .
6-3
) 2 عدد گيج ( فشار سنج ) تعبيه شده در قسمت ورودي و خروجي وبا تنظيمشير فلكه روي خط اصلي وبين ورودي و خروجي ميزان جريان را با استفاده
از جدول ارائه شده ممكن مي سازد .
6-4
) معمولا” در پايان دوره بهره برداري بايستي شير فلكه هاي ورودي و خروجيتانك را
بسته و از طريق شير تخليه آب داخل منبع را كاملا” تخليه نمود و كليه اتصالات مربوط
به تانك را كه اكثرا” پلي اتيلن مي باشند باز نموده و شستشو ورسوب زدائي گردد و در
صورت خوردگي تعويض شده و واشر هاي ورودي و خروجي و دريچه ها بازديد و در صورت لزوم
تعويض گردد .
6-5
) با توجه به اينكه كود ها يك محلول شيميايي مي باشند وداراي خواصي مختلفياز جمله خورندگي بوده مي بايست حتي المقدور
جنسلوله هاي ورودي و خروجي ‚شير فلكه و اتصالات و... از پلي اتيلن انتخاب گردد.
7) كلكتور ها
وظيفه
اصلي كلكتورها جمع آوري و توزيع آب بين فيلتر هارا به عهده دار مي باشد .و در جايي مورد مصرف دارد كه يك سيستم تصفيه در هر
قسمت از2 يا چند واحد فيلترتشكيل شده باشد
7-1)
بخش اصلي كلكتور ها از لوله هاي فلزي و اتصالات تشكيل شده است
7-2
) روي كلكتور ها به غير از فلنچ هاي ورودي و خروجيمحل نصب شير تخليه و گيج ها و فشار سنج نيز
تعبيه مي گردد
7-3
) معمولا” درپايان هر دوره بهره برداري بهتر است كليه پيچ هاي مربوط به فلنچ ها
باز شده و كلكتور ها چه از داخل و چه خارج كنترل و زنگ زدائي و سپس پوشش و رنگ
آميزي گردد.
7-4
) بعد از پايان بهره برداري بايستي آب داخل كلكتور ها از طريق شير هاي تخليه خارج
شده و واشر هاي فلنچ كنترل و در صورت لزوم تعويض گردد .

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

درباره ما

 رام قطره آراد شرق با سالها تجربه در زمینه تولید تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون و طراحی و اجرای سیستم های  هوشمند آبیاری مفتخر به ارائه خدمات به هم ميهنان بزرگوار مي باشد. در طي ساليان گذشته رضايتمندي مشتريان از افتخارات مجموعه ماست


عضویت در باشگاه ما

برای اطلاع از آخرین خبرها و اطلاعات شماره تلفن خود را وارد نمایید.

تماس با ما

مشهد - پیامبر اعظم 101 (آزادی 155 ) - مجتمع سنتو صنعت - سوله سوم سمت راست

051-37272147

09021005797

Fanavar.ram.ghatreh@gmail.com